Game On Educator’s Day

Am Oktober dëst Joer ass et an de Rotonden nees esou wäit. D’Spillfabrik, Social Gaming, de Service Capel an den IFEN organiséieren an Zesummenaarbecht mat de Rotonden
de Game On, ee Festival ronderëm d’Spill: 15 & 16 Oktober 2022 https://www.rotondes.lu/fr/agenda/game-on-2

Esou ewéi och schonn d’lescht Joer ass Donneschdes den 13. Oktober 2022 am Virfeld den
„Game On Educator’s Day“ https://www.rotondes.lu/fr/agenda/game-on-educators-day-2

Hei handelt et sech ëm eng Konferenz ronderëm d’Spill a säi villfältegen Asaz an der formaler an an der non formaler Educatioun. Ab dësem Joer ass dës Konferenz och eng IFEN Formatioun ( https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation… )