De CESAS informéiert

Hei fannt dir ee fir d’Jugendaarbecht ganz intressante Power Point vum Cesas zum Thema:

« Quelles pratiques professionnelles face à la sexualité des enfants »

20191121_Cesas PPT

sou wéi eng Literaturlëscht iwwer Sexualpedagogesch Aarbecht
Literaturliste Paedagogik und Hypersexualisation