Jugendhaus “Henri Trauffler”

24, rue du Marché
L- 8252 Mamer
Tél.: +352 26 11 98 60
http://www.jhmamer.lu
jugend@pt.lu