Wichteg Info vum Service Jeunesse vum MENJE mam Datum vum 21.5.2020

Léif Partner vun der Jugendaarbecht an dem Jugendsecteur,

Wéi ugekënnegt a mengem leschte Mail vum 6. Mee 2020, schécken ech Iech een Update vun der aktueller Situatioun betreffend Jugendhaiser a Services pour jeunes.

Am Moment ass et esou, datt um MENJE mat Héichdrock un der Reouverture vun dem Enseignement fondamental an de Betreiungsstrukture geschafft gëtt. An deem Kontext hate mir jo den Appell un Iech gemaach fir mat äre respektive Gemengen zesummen ze schaffen an de Feedback, dee mir an deene leschten Deeg vun Iech kruten ass positiv. Dir hutt Disponibilitéit bewise fir solidaresch mat deenen anere Beruffsgruppen ze sinn an dofir soe mir Iech Merci.

Et ass och esou, datt mir an der Direction générale vum Jugendsecteur um MENJE mat Héichdrock dru schaffe fir Iech kënnen esou schnell wéi méiglech een Datum ze nennen ab deem Dir erëm kënnt mat ärem Zilpublikum schaffen, an dat nët nëmmen op digitalem Wee, mee ënnert gewëssene Konditiounen och en direct. Mir sinn eis alleguer eens wéi wichteg de Face-à-Face ass an datt déi digital Outile daat net zu 100% kënnen ersetzen.

Dofir biede mir Iech nach e bësse Gedold ze hunn bis datt mir Iech een Datum kënnen nennen ab deem et erëm lass ka goen. Mir hoffen alleguer datt dësen Datum net méi all ze wäit fort ass.

Nach eng Kéier ee grousse Merci un Iech all fir ären Engagement, är Disponibilitéit an är Gedold.

Bis geschwënn.