Wichteg Info vum Service Jeunesse vum MENJE mat Datum vum 5.5.2020

No der Pressekonferenz vum Minister Meisch vu gëschter, wollte mir Iech e puer Informatiounen zoukomme loosse betreffend d’Prestatioune vun de konventionéiere Jugendservicer am Kontext vun der Coronakris. De Moment gëtt ganz aktiv un der Reouverture vun de Schoulen a Structures d’Accueil geschafft. Déi aner Servicer wäerten eréischt no an no opgoen.
Wat är Aarbecht ugeet, esou waren all d‘Akteure ganz aktiv an hunn an de leschte Wochen eng wichteg digital Jugendaarbecht geleescht. Et ass net einfach an esou engem Kontext d’Jugendaarbecht „nei ze erfannen“ an dat huet awer op ganz ville Plaze ganz gutt geklappt. Dofir ass et och wichteg datt dës digital Aarbecht mat de Jonken egal wéi vun iech weider assuréiert gëtt respektiv do demarréiert gëtt, wou et nach net konnt aktiv stattfannen.  Är Servicer sollen, esou wäit dat fir iech méiglech ass a Sënn mécht,  wat déi digital Jugendaarbecht ugeet, weiderhi fir déi Jonk disponibel bleiwen.
Wat är Prestatiounen ugeet, déi am physesche Kontakt mat de Jonke stattfannen do wäerte mer nom 20. Mee 2020 eng Informatioun ginn, ab wéini dës nees kënne stattfannen. Bis dohi muss fir d’éischt d‘Evolutioun vun der aktueller Situatioun ofgewaart ginn.
Par contre soe mir elo schonns Merci fir déi wäertvoll Aarbecht, déi säit dem 13. Mäerz 2020 geleescht gëtt fir iwwert déi verschiddenst digital Kanäl, mat äre Jonken a Kontakt ze bleiwen. Domadder sidd Dir eng wichteg an onerlässleg Stäip fir déi Jonk.