Ried vum Historiker Här Roger Seimetz, gehaale beim 25. Gebuertsdag vun der EGMJ

Fannt am PDF d’Ried vum Här Roger Seimetz iwwer d’Geschicht vum Jugendalter, déi hien de 5. Juli 2018 beim 25. Gebuertsdag vun der EGMJ gehaalen huet.

Geschicht vun der Jugend Ried vum Roger Seimetz