Réckbléck “Conseil supérieur de la Jeunesse” mam Här Minister Meisch

A senger Sétzung vum 1. Dezember 2017 huet de “Conseil supérieur de la Jeunesse” vum Educatiounsministère mam Här Minister Meisch dräi Avis’en diskutéiert, déi am Laaf vum Joer an Aarbechtsgruppen ausgeschafft gi sinn.

Folgend Sujet’en goufen traitéiert: Logement, Participatioun an Inklusioun.

2017_11_29 Avis 01 – Inclusion – Thématique de l’inclusion des jeunes en situation de handicap

2017_11_29 Avis 02 – Logement – Thématique logement pour les jeunes

2017_11_29 Avis 03 – Participation – Participation des jeunes dans les communes