Invitatioun fir den Echange iwwer Interkulturalitéit an der Meederchersaarbecht: Donneschdeg, den 23.11. vun 9-15 Auer

Eng häerzlech Invitatioun un d’Fachpersonal an der Jugendaarbecht, fir sech mam Sujet “interkulturell Meederchersaarbecht” ausenee ze setzen.

Wéi kann d’Jugendhaus dem Besoin vun de betraffene Jonken nach besser gerecht ginn? Wéi sinn d’Erfaarunge vu concernéierte Meedercher a Familljen? Dat sinn déi Haaptfroen, op déi mir bei dësem Fachtag, dee vum AK Meederchersaarbecht an Zesummenaarbecht mat der EGMJ an dem Ministère de l’Égalité des chances organiséiert gëtt, Äntwerten erhaalen.

Fir den Theorie-Input steet d’Referentin Madame Hélène de Wolf zur Verfügung an zousätzlech si concernéiert Persounen invitéiert, fir hiren Témoignage ze ginn. Jugendhaiser, déi schon interkulturell schaffen, wäerten hir Praxis-Beispiller virstellen (Beispill vum JUKI-Jugendhaus zu Kehlen).

Fannt hei déi konkret Ausschreiwung: Einladung interkulturelle Vielfalt – Orange Week

Umeldunge w.e.g. bis den 15.11.2017 un d’Miria Gavilli-Heuper (Tél: 331641 oder info@ak-meedercher.lu).

Mir freeën eis op en intressanten Echange mat iech!