Virstellung vun eiser neier bénévoler EGMJ-Qualitéitsbeoptragter Madame Jacquie Hueber (2017-2018)

Hei eng Kuerzvirstellung vun eiser neier bénévoler Qualitéitsbeoptrager (säit dem 20. Juni 2017), Madame Jacquie Hueber:

Ech stelle mech vir als di nei a 4. Qualitéitsbeoptragten vun der EGMJ.
Ech freeë mech di Funktioun fir 1 Joer ze iwwerhuelen a si motivéiert duerch mäin engagéierten Asatz, zu der Qualitéit vun der Gestioun vun de Jugendhaiser bäizedroen fir dass d’Educateuren mat Freed fir di Jonk kënnen do sin.

Ech hu Sproochen, Literatur a Philosophie studéiert, hun 2 Kanner (25 & 22) selwer an deelweis ganz eleng grouss gezunn, hun am Enseignement geschafft, vu Lycée, Privatschoul bis Primärschoul, wou ech ëmmer e gudden Drot zu de Schüler hat. Als Resultat vun där Experienz hat ech dono en eegene, klenge Betrib (studio de relaxation, stressmanagement) an hun dofir d’Formatioun vu gestion d’entreprise an der Chambre de Commerce gemaach, si Sophrologue Caycédienne gin an hun energetesch Massage geléiert.

Kuerz hun ech och a mengem Liewenslaf an d’Medien (Telé a Press) eragesinn.

Als empatheschen a sensibele Mënsch deen ëmmer nom ‚Firwat ass dat esou’ sicht, interesséieren ech mech fir Psychologie a Gesellschaftsproblemer a besonnesch fir d’Jugend, wëll si ass verletzlech an ons wertvoll Zukunft. Net ëmmer ass et einfach an onser haiteger, schnelllieweger, techniséierter Konsum- a Mediengesellschaft fir jonk Leit eens ze ginn. De Mënsch huet och Gefiller (Emotiounen), déi et wichteg ass ze héieren, ze verstoen an ze respektéieren fir dass en net kierperlech an/oder psychesch krank gëtt. Dofir sinn a mengen Aaen d’Jugendstrukturen an eisem Land, an déi non-formal Bildung déi do geleescht gëtt, esou wichteg.

Ech si vun der éischter Stonn un an der “Jugendhaus Gemeng Betzder a.s.b.l.” dobäi, wëll mäin eegene Jong deemols vill a gär an d’Jugendhaus gaangen ass, an ech frou wor iwwert den Austausch an d’Kommunikatioun mat den Educateuren. Do ass och schnell de Lien mam Daachverband vun de Jugendhaiser, der EGMJ, entstaanen an ech krut d’Méiglechkeet, mech op nationaler Basis am Kader vum Qualitéitszirkel mat aneren ASBL’s-Memberen auszetauschen an un der Assurance-Qualités-Aarbecht um Niveau vum Verband a vun den ASBL’en matzewierken.

A menger Fräizäit reesen ech gär, fir aner Länner a Kulturen kennen ze léieren, maache Fotoen, liesen, informéiere mech, si kritesch, hun eng eege Meenung a si mer menge gesellschaftleche Verantwortunge bewosst. Ech interesséiere mech fir Sport, spillen Tennis an danzen Argentineschen Tango.