Opruff fir Projeten vum Fonds Delhaize / Appel à projets du Fonds Delhaize

Wien däerf e Projet aféieren?

Hues du vill Iddien, fir méi Gesellegkeet an dengem Quartier ze bréngen? Du begleets Kanner a jonk Leit, déi bereet sinn, sech z’engagéieren? Huet däi Veräin e Projet, wouduerch sech Noper besser kenne léiere kënnen, wouduerch si sech géigesäiteg hëllefe kënnen an Zäit zesumme verbrénge kënnen? Dann ass dësen Opruff fir dech!

Wat fir Projeten?

Initiativen, wouduerch Kanner a jonk Leit hir Kreativitéit an hir Energie benotzen, fir d’Versammlunge vun Noperen ze fërderen oder fir méi Gesellegkeet an hirem Quartier, hirem Duerf oder hirer Stad ze bréngen.

Firwat dësen Opruff fir Projeten?

De ‘Fonds Delhaize’, géréiert vun der ‘Fondation Roi Baudouin’ zu Bréissel, wëll zu der Verbesserung vum Zesummeliewe vun den Awunner an de Quartieren, Dierfer a Stied zu Lëtzebuerg oder an der Belsch bäidroen.

Wat bidd de Fonds u?

De Fonds stellt am Joër 2017 e Gesamtbudget vu 122.000€ zu Verfügung vun de Projet, dovunner 15.000€ fir lëtzebuergesch Projeten.

Wéini?

  • Gitt en Dossier fir d’Kandidatur bis zum 08/06 of
  • Wiel bei engem selbststännege Jury: Juni-September
  • Annonce vun den Gewënner géint den 15/11

Wéi?

 Dësen Opruff fir Projeten ass eng Initative vum ‘Fonds Delhaize’, den vun der ‘Fondation Roi Baudouin’ géréiert gëtt.

Fondation Roi Baudouin, Rue Brederode 21, B-1000 Bruxelles
+32-2-511 18 40, fax +32-2-511 52 21, info@kbs-frb.be