Schéi Feierdeeg an ee gudde Rutsch!

De Verwaltungsrot, d’Qualitéitsbeoptragt an d’Team vun der EGMJ wënschen iech alleguer schéi Feierdeeg an alles Guddes fir 2017!

Merci fir déi gutt Zesummenaarbecht an d’Ënnerstëtzung!