Assemblée Générale vun der Jugendtreff Käl Téiteng a.s.b.l.

Freideg, den 22. Abrëll huet d’Assemblée Générale vun der Jugendtreff Käl Téiteng a.s.b.l. stattfond, an de Versammlungssall vum Jugendhaus war net grouss genuch fir alleguer d’Frënn vum Jugendhaus. Niewent der Virstellung vum groussen an ofwiesslungsräichen Aktivitéitsprogramm stung leider och den Abschied vum langjährege Präsident, dem Klaudio Persuric, um Programm. D’EGMJ seet him e besonnesch grousse MERCI fir säi bénévolt Engagement am Laaf vun 10 Joer a wënscht him vill Gléck fir d’Zukunft!

20160422_19082220160422_19135920160422_19073620160422_19074820160422_190805