Jugendaarbecht a Corona

Jugendaarbecht an Zäite vun der Corona Pandemie

Ënnert dëser Rubrik stellt den DLJ dem Jugendsekteur Dokumenter zur Verfügung, déi dozou nëtzlech solle sinn, datt d’Jugendaarbecht trotz zouene Jugendstrukturen weiderhin de Jonken an dëse schwieregen Zäiten zur Verfügung steet.
Déi ganz engagéiert Jugendaarbechter*innen a Lëtzebuerg sollen inspiréiert ginn a kënnen, unhand vu Fachartikelen oder Recommandatiounen, deels vun eise Partnerorganisatiounen am Ausland, hir eegen Aarbechtsmethouden an Handlungskompetenzen erweideren. Zil ass et, déi Jonk weiderhin z’erreechen an hinnen an dëser Zäit, déi Stäip ze sinn, déi si brauchen a sech vun der Jugendaarbecht wënschen.
Op Héichtouren schafft elo de Service Stratégie vum DLJ an huet de
Facebook-Grupp “Digital Jugendaarbecht a Lëtzebuerg”
an d’Liewe geruff. Gemeinsam mat elo schon iwwer 100 Jugendaarbechter*inne fannen do all Dag Diskussioune statt an de gemeinsamen Austausch an d’Experimentéiere mat neien Outil’en vun der Jugendaarbecht gëtt gefërdert.
Mat engem Merci fir den Interessi fannt dir hei e puer Dokumenter, déi kënnen ënnerstëtzen:
Icon

Handlungsempfehlungen-LAG

Icon

Virtuellaufsuchende Arbeit in der Mobilen Jugendarbeit

Icon

Youtube als kultureller Bildungsraum für Jugendliche

Icon

Digital Street Work

Icon

bOJA Explizit Digitale-Jugendarbeit

Icon

Werkzeuge und Infos zu OJA Online

Icon

Corona - Recommandatiounen - DLJ