Réckbléck AG vun der Babylonia-Jugendhaus asbl vum 24.5.2016

Dënschdeg, de 24. Mee 2016 ab 19:30 huet d’AG vun der Babylonia Jugendhaus asbl stattfonnt. Niewent dem députéierte Buergermeeschter Här Henri Kox an de Gemengevertrieder vun de 4 Partnergemengen war och d’EGMJ mat dobäi, wéi ënnert der Versammlungsleedung duerch de Präsident Här Pier Zahlen an der Sekrétärin Madame Line Bauer d’Joer 2015 virgestallt gouf.

Fannt hei nach 2 Fotoen, déi leider relativ spéit no der Versammlung gemaach gi sinn, leider feelen eng Rei Leit, déi an der AG präsent waren:

20160524_211756

20160524_211905